ljg2003cn报名参加《地藏法门共修》第18期共修

末学报名参加地藏法门共修第十七期。
愿在2020年5月6日~2020年6月6日一个月内诵名持念南无地藏菩萨摩诃萨圣号,  每日至少千遍
共修回向:

发大菩提心,地狱放光明。
人天得解脱,三界复清净。
我及诸众生,罪障悉消除。
安隐得如意,身心无挂碍。
愿以此功德,普及于一切。
我等与众生,皆共成佛道。

南无地藏菩萨摩诃萨!
南无地藏菩萨摩诃萨
南无地藏菩萨摩诃萨
南无地藏菩萨摩诃萨
南无药师琉璃光如来
南无药师琉璃光如来
南无药师琉璃光如来
南无普贤菩萨
  • 5楼 maiya
  • 2020-5-7 18:04

南无韦陀菩萨
  • 6楼 58908
  • 2020-5-8 08:49
南无药师琉璃光如来
南无药师琉璃光如来
南无药师琉璃光如来
  • 7楼 mkxcb
  • 2020-5-10 08:02
南无普贤菩萨

南无韦陀菩萨摩诃萨
到5月16日22点02分为止,诵《南无地藏菩萨摩诃萨》九字圣号11000遍

南无地藏菩萨摩诃萨

愿以此回向:
发大菩提心,地狱放光明。
人天得解脱,三界复清净。
我及诸众生,罪障悉消除。
安隐得如意,身心无挂碍。
愿以此功德,普及于一切。
我等与众生,皆共成佛道。
  • 10楼 mingke
  • 2020-5-18 08:14
南无观世音菩萨
南无地藏菩萨
南无观世音菩萨
南无文殊菩萨
南无普贤菩萨
:) :( :D :@ :o :P :$ ;P
:L :Q :lol :loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: