CBETA 版 大藏经 分享 百度网盘链接

在CBETA 官网有,  这里是分享一下百度网盘的链接,希望看大藏经的朋友,可以随缘下载

https://pan.baidu.com/s/1J3b9EwmBlHwMha8-z76Kmw


南无阿弥陀佛
:) :( :D :@ :o :P :$ ;P
:L :Q :lol :loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: